به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
Queshm AirQB2115دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۹پرواز کرد
EmiratesEK978/FZ6978دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۵پرواز کرد
VantageZV3001استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۰:۳۰ ۰۱:۲۴پرواز کرد
 7B208کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۰۰ ۰۲:۱۳پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۰پرواز کرد
Sun ExpressXQ5659آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۱۵ ۰۲:۵۱پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۵۵ ۰۳:۲۲پرواز کرد
KishairY96027ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۴۵ ۰۳:۲۵پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۸پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۴۱پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۵۵ ۰۴:۰۷پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۱۳پرواز کرد
Queshm AirQB2261ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۴۵ ۰۴:۲۰پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۱۰ ۰۴:۲۴پرواز کرد
AtlasGlobalKK6531ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۰۰ ۰۴:۳۰پرواز کرد
AegeanA3949آتن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۲۵ ۰۴:۴۲پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۳۵ ۰۴:۴۸پرواز کرد
Ukraine InternationalPS752کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۱۵ ۰۵:۳۹پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۴۴پرواز کرد
EmiratesEK976/FZ6976دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۴۴پرواز کرد
Oman AirWY432مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۵۴پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۳۰ ۰۶:۰۳پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۰۰ ۰۶:۱۰پرواز کرد
TurkishTK4001ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۰۵ ۰۶:۱۴پرواز کرد
IranairIR719استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۴۵ ۰۶:۵۶پرواز کرد
Queshm AirQB2103هامبورگ ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۳۰ ۰۶:۵۸پرواز کرد
Mahan AirW5106پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۴۵ ۰۷:۰۴پرواز کرد
Mahan AirW51170اربیل ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۰۰ ۰۷:۰۸پرواز کرد
Mahan AirW5100دوسلدورف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۵۰ ۰۷:۱۰پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۵۰ ۰۷:۱۸پرواز کرد
IranairIR751میلان ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۵۰ ۰۷:۲۲پرواز کرد
IranairIR810بمبئی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۰۵ ۰۷:۳۰پرواز کرد
Mahan AirW5116استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۴۰ ۰۷:۵۳پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۳۰ ۰۷:۵۷پرواز کرد
IranairIR729کلن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۵پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۴۷پرواز کرد
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۸:۵۰ ۰۹:۰۰پرواز کرد
SpeedbirdBA152لندن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۸:۳۵ ۰۹:۰۴پرواز کرد
Mahan AirW5118آنکارا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۹:۰۰ ۰۹:۱۳پرواز کرد
Air FranceAF755پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۹:۱۰ ۰۹:۳۵پرواز کرد
Queshm AirQB2105وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۱پرواز کرد
IranairIR733پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۱۵ ۱۰:۴۳پرواز کرد
Mihin LankaMJ114باتومی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۵ ۱۱:۴۰پرواز کرد
VantageZV3069تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۰ ۱۱:۴۱پرواز کرد
EmiratesEK972/FZ6972دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۴۰ ۱۲:۰۷پرواز کرد
KishairY96079تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۵۰ ۱۲:۱۴پرواز کرد
Mahan AirW51150ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۳۵ ۱۲:۳۰پرواز کرد
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۳پرواز کرد
IraqiIA110ناصریه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۵ ۱۲:۵۳پرواز کرد
Queshm AirQB2213استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۳:۰۰ ۱۳:۲۱پرواز کرد
AtalarI36658نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۱۰ ۱۳:۴۷پرواز کرد
KamgarRQ914مزار شریف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۳:۴۵ ۱۴:۱۵پرواز کرد
Mahan AirW51130باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۰ ۱۴:۳۶پرواز کرد
AtalarI36650نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۳۰ ۱۴:۵۱پرواز کرد
MERAJIJ4803نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۳۰ ۱۵:۱۰پرواز کرد
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۰ ۱۵:۲۵پرواز کرد
ArabiaG9202شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۱پرواز کرد
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۵۰ ۱۶:۱۱پرواز کرد
Mahan AirW5114استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۷:۱۵ ۱۷:۱۴پرواز کرد
AustrianOS874وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۷:۲۵ ۱۷:۲۷پرواز کرد
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۰ ۱۸:۰۷پرواز کرد
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۷پرواز کرد
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۴۱پرواز کرد
IranairIR654دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۸:۵۰ ۱۸:۵۷پرواز کرد
Mahan AirW51184نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۰۰ ۱۹:۱۶پرواز کرد
EmiratesEK980دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۱۰ ۱۹:۲۶پرواز کرد
AtalarI36607تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۲۰ ۱۹:۵۳پرواز کرد
IraqiIA114نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۲۴پرواز کرد
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۰۰ ۲۰:۲۶پرواز کرد
Mahan AirW5079پکن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۲۹پرواز کرد
Mahan AirW51114وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۳پرواز کرد
IranairIR661بیروت ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۳۰ ۲۱:۱۰پرواز کرد
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰پرواز کرد
Queshm AirQB2273تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۰۰ ۲۲:۱۴پرواز کرد
IranairIR757ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۱:۵۰ ۲۲:۲۲پرواز کرد
Mahan AirW5051بانکوک ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۱۰ ۲۲:۲۴پرواز کرد
Mahan AirW5083کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۴۲پرواز کرد
IranairIR765دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۱:۵۰ ۲۲:۵۲پرواز کرد
Mahan AirW5071دهلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۵۰ ۲۲:۵۳پرواز کرد
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۱۵ ۲۳:۰۰با تأخیر
GermaniaST3625برلین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۱۰ ۲۳:۱۰به موقع
CHINA SOUTHERNCZ6026اورومچی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳۱-۳۳
AtalarI36629دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۴۰ ۰۱:۳۰با تأخیر۸۶-۸۸
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
 7B207کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۰:۴۰ ۰۰:۱۱فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۵فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۰۰ ۰۱:۰۶فرود آمد
Ukraine InternationalPS751کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۸فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۲۵ ۰۱:۱۴فرود آمد
Sun ExpressXQ5658آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۲۵ ۰۱:۲۵فرود آمد
MERAJIJ4802نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۰۰ ۰۱:۴۰فرود آمد
Mahan AirW51153بیروت ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۲۰ ۰۱:۵۴فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۲۰ ۰۱:۵۷فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۳۰ ۰۲:۰۷فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۲۰ ۰۲:۱۰فرود آمد
IranairIR710لندن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۳۰ ۰۲:۱۵فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۴۵ ۰۲:۳۹فرود آمد
IranairIR5318نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۰:۳۰ ۰۲:۴۴فرود آمد
AustrianOS871وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۰به موقع
Mahan AirW51185بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۴۵ ۰۳:۱۰فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۱۳فرود آمد
AegeanA3948آتن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۲۵ ۰۳:۱۷فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۱۵ ۰۳:۱۷فرود آمد
AtalarI36604استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۲۰ ۰۳:۳۶فرود آمد
Mahan AirW51113وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۰۰ ۰۳:۳۶فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۴فرود آمد
Mahan AirW5082کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۴۵ ۰۳:۴۵به موقع
AtlasGlobalKK6530ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۳۵ ۰۳:۵۲فرود آمد
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۵۰ ۰۳:۵۶فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۰فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۰۰ ۰۴:۱۶فرود آمد
Oman AirWY431مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۳۵ ۰۴:۳۶فرود آمد
Queshm AirQB2252مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۳:۱۵ ۰۴:۴۴فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۵:۰۰ ۰۴:۴۶فرود آمد
TurkishTK4000ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۴:۰۵ ۰۴:۵۵فرود آمد
AtalarI36630دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۴۰ ۰۵:۵۷فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۷فرود آمد
SpeedbirdBA153لندن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۶:۲۵ ۰۶:۲۲فرود آمد
Mahan AirW5143دمشق ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۱:۱۵ ۰۷:۰۴فرود آمد
IranairIR766ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۱۵ ۰۷:۱۶فرود آمد
Queshm AirQB2114دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۴۰ ۰۷:۵۴فرود آمد
AtalarI36632ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۷:۱۰ ۰۸:۰۵فرود آمد
VantageZV3000استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۸:۱۰ ۰۸:۲۱فرود آمد
Mihin LankaMJ113باتومی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۱۵ ۱۰:۰۶فرود آمد
KishairY96028ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۳۰ ۱۰:۱۲فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۰:۲۵ ۱۰:۳۷فرود آمد
Mahan AirW51171اربیل ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۵ ۱۰:۴۸فرود آمد
NordlandN49271مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۱۰ ۱۰:۵۷فرود آمد
Queshm AirQB2260ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۱:۱۸فرود آمد
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۱:۳۵ ۱۱:۲۲فرود آمد
AtalarI36659نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۶فرود آمد
IraqiIA109ناصریه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۱:۵۰فرود آمد
KamgarRQ913مزار شریف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۲:۴۵ ۱۳:۰۰فرود آمد
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۳:۵۰ ۱۳:۳۵فرود آمد
IranairIR718استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۲۵ ۱۳:۴۴فرود آمد
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۱فرود آمد
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۰ ۱۴:۳۵فرود آمد
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۴:۵۰ ۱۴:۴۳فرود آمد
Mahan AirW5117استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۳۰ ۱۴:۵۲فرود آمد
Mahan AirW5119آنکارا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۲۰ ۱۵:۱۳فرود آمد
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۵:۴۵ ۱۵:۲۴فرود آمد
VantageZV3068تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۶:۳۰ ۱۶:۰۳فرود آمد
Mahan AirW51151ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۶:۴۵ ۱۶:۲۰فرود آمد
KishairY96078تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۶:۳۰ ۱۶:۲۴فرود آمد
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۶:۳۵ ۱۶:۲۶فرود آمد
IranairIR811بمبئی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۶:۵۰ ۱۶:۴۱فرود آمد
Mahan AirW5085مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۷:۴۵ ۱۷:۰۳فرود آمد
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۷:۴۰ ۱۷:۵۸فرود آمد
Mahan AirW51131باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۷:۵۰ ۱۸:۰۳فرود آمد
Queshm AirQB2104وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۶فرود آمد
AtalarI36651نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۸:۳۰ ۱۸:۱۶فرود آمد
IranairIR750میلان ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۰۰ ۱۸:۵۹فرود آمد
IraqiIA113نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۳۰ ۱۹:۰۲فرود آمد
Mahan AirW5101دوسلدورف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۳۰ ۲۰:۰۶فرود آمد
Queshm AirQB2212استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۱۰ ۲۰:۱۱فرود آمد
IranairIR728کلن ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۲فرود آمد
Mahan AirW5107پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۱۹:۳۰ ۲۱:۱۳فرود آمد
CHINA SOUTHERNCZ6025اورومچی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۰۰ ۲۱:۵۲فرود آمد
Queshm AirQB2102هامبورگ ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۵۰ ۲۲:۱۸فرود آمد۵
Mahan AirW51185نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۱۵ ۲۲:۳۶فرود آمد۴
GermaniaST3624برلین ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۲۵ ۲۲:۴۶فرود آمد۴
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۴۹فرود آمد۳
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵به موقع۲
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳
AtalarI36608تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۱
IranairIR732پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۴
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۲۱:۲۵ ۰۱:۳۵با تأخیر۲
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۲۸ °C
  • آسمان صاف

  • سرعت باد۱۱ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۰ %