پروازهای ورودی
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
Mahan AirW5143دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۰:۴۵ ۰۰:۰۷فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۶فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۲فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۶فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۹فرود آمد
IranairIR714آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۰ ۰۱:۴۱فرود آمد
MERAJIJ4802نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۰۰ ۰۱:۵۰فرود آمد
IranairIR710لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۳۰ ۰۲:۰۲فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۰ ۰۲:۱۲فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۴۰ ۰۲:۵۰فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۱۱فرود آمد
AustrianOS871وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۰فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۹فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۳فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۶فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۳فرود آمد
Mahan AirW51194لاهور ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۰ ۰۵:۰۲فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۱۰ ۰۵:۳۴فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۰۰ ۰۵:۵۲فرود آمد
SpeedbirdBA153لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۲۵ ۰۶:۳۷فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۰:۲۵ ۱۰:۱۷فرود آمد۱
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۴
IraqiIA113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰به موقع۶
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۰به موقع۵
IranairIR718استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۴:۲۵ ۱۴:۲۵به موقع۴
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰به موقع۵
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۴۵ ۱۵:۴۵به موقع۲
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۳۵ ۱۶:۳۵به موقع۴
Oman AirWY433مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۰۵ ۱۷:۰۵به موقع۱
Queshm AirQB2216نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰به موقع۴
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۴۰ ۱۷:۴۰به موقع۱
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۲
IranairIR720فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۵۰ ۱۹:۵۰به موقع۳
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۴
IranairIR750میلان ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۱۰ ۲۰:۱۰به موقع۴
IranairIR748باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۵
Queshm AirQB2298نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۱۵ ۲۱:۱۵به موقع۶
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۲۵ ۲۱:۲۵به موقع۲
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۴
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰به موقع۵
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵به موقع۱
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۵به موقع۶
AtalarI36608تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۴۰ ۲۳:۴۰با تأخیر۶
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵