پروازهای خروجی
هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
GermaniaST3625برلین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۰:۱۰ ۰۰:۵۸پرواز کرد
EmiratesEK978/FZ6978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۰۵ ۰۱:۲۲پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۰پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۵۵ ۰۳:۱۴پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۸پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۹پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۰پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۰ ۰۴:۲۴پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵ ۰۴:۳۴پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۳۵ ۰۴:۳۷پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۲پرواز کرد
EmiratesEK976/FZ6976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۸پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۳۰ ۰۵:۴۲پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۸پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۵۰ ۰۶:۴۸پرواز کرد
IranairIR719استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۴۵ ۰۶:۵۱پرواز کرد
IranairIR721فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۷:۲۰ ۰۷:۲۳پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۷:۳۰ ۰۷:۳۶پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۷:۵۵پرواز کرد
IranairIR751میلان ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۷:۵۸پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۱پرواز کرد
SpeedbirdBA152لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۳۵ ۰۹:۱۳پرواز کرد
AtalarI36631استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۱پرواز کرد
EmiratesEK972/FZ6972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰به موقع
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵به موقع۷۴-۷۸
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰به موقع۳۱-۳۸
IraqiIA114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰به موقع۸۳-۸۸
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۲۰ ۱۵:۲۰به موقع۵۳-۵۸
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR749باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۵۵ ۱۶:۵۵به موقع۲۷-۲۸
Mahan AirW5114استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۱۵ ۱۷:۱۵به موقع۷۴-۷۸
Oman AirWY434مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۵۵ ۱۷:۵۵به موقع۶۱-۶۴
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع۶۵-۶۸
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع۱۶-۱۸
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰به موقع۳۴-۳۸
AtalarI36607تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۲۰ ۱۹:۱۰با تأخیر۸۳-۸۵
EmiratesEK980/FZ6980دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۱۰ ۱۹:۱۰به موقع۲۱-۲۶
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۸۶-۸۸
IranairIR5301نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۳۰ ۲۱:۳۰به موقع۱۶-۱۸
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰به موقع۳۴-۳۸
Mahan AirW5051بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۱۰ ۲۲:۱۰به موقع۵۳-۵۸
Mahan AirW5083کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۲۴-۲۸
MERAJIJ4805استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۸۳-۸۵
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۷۱-۷۸
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۵۹ ۲۳:۵۹به موقع۱۶-۱۸