پروازهای خروجی
هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۳پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۲پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۲:۵۵ ۰۳:۰۶پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۷پرواز کرد
KLMKL434آمستردام ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۰ ۰۳:۳۰پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۳:۵۵ ۰۴:۰۳پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۵ ۰۴:۱۱پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۰ ۰۴:۴۶پرواز کرد
AegeanA3949آتن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۲۵ ۰۴:۴۷پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۴:۳۵ ۰۴:۵۶پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۲پرواز کرد
Oman AirWY432مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۵به موقع
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۵به موقع
AtalarI36652نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۰۰ ۰۵:۲۵پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۵:۳۰ ۰۵:۳۰به موقع
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۰به موقع۳۴-۳۸
Mahan AirW5102مونیخ ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۴۵ ۰۶:۴۵به موقع۸۶-۸۸
IranairIR745بلگراد ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۰به موقع۴۱-۴۳
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR810بمبئی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۷:۰۵ ۰۷:۰۵به موقع۱۳-۱۵
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۷:۳۰ ۰۷:۳۰به موقع۵۳-۵۸
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۲۷-۲۸
Mahan AirW5118آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۷۴-۷۶
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۶۵-۶۸
TabanairHH7233تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۳۱-۳۳
AtalarI36623نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۰به موقع۱۶-۱۸
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۸:۱۵ ۰۸:۱۵به موقع۶۱-۶۴
Queshm AirQB2107بروکسل ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۸:۳۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR5321نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰به موقع۲۴-۲۶
IranairIR711لندن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۰۰ ۰۹:۰۰به موقع۴۴-۴۶
IranairIR729کلن ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۰به موقع۴۱-۴۳
IranairIR733پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۵به موقع۳۴-۳۸
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰به موقع۱۳-۱۵
Queshm AirQB2299نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰به موقع۵۳-۵۵
Shamwing6Q562دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۵۱-۵۲
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰به موقع۲۱-۲۶
KishairY96079تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۱:۵۰ ۱۱:۵۰به موقع۸۶-۸۸
AZALJ29018باکو ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۲۵ ۱۲:۲۵به موقع۱۶-۱۸
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵به موقع۷۴-۷۸
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰به موقع۳۴-۳۶
Mahan AirW51174نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۱۵ ۱۳:۱۵به موقع۶۱-۶۴
AstanalineKC252آلماتی ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۳:۵۵ ۱۳:۵۵به موقع۴۱-۴۳
KuwaitiKU516کویت ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۱۰ ۱۴:۱۰به موقع۲۱-۲۳
MERAJIJ4803نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱۶-۱۸
AtalarI36658نجف ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱۳-۱۵