پروازهای خروجی
هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
VantageZV3001استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۶پرواز کرد
Mahan AirW51172بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۹پرواز کرد
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۲پرواز کرد
Sun ExpressXQ5659آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۱۵ ۰۲:۰۴پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۳پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۲پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۵پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۵۵ ۰۳:۴۸پرواز کرد
Mahan AirW51101کابل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۸پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۵ ۰۴:۱۵پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۰ ۰۴:۱۸پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۵۵ ۰۴:۲۳پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۳۵ ۰۴:۴۲پرواز کرد
Ukraine InternationalPS752کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۱۵ ۰۵:۱۹پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۷پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۷پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۴پرواز کرد
TurkishTK4001ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۵ ۰۶:۰۹پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۳۰ ۰۶:۵۰پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۹پرواز کرد
Mahan AirW5106پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۴۵ ۰۷:۳۸پرواز کرد
IranairIR721فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۲۰ ۰۷:۴۲پرواز کرد
Mahan AirW5116استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۴۰ ۰۷:۵۴پرواز کرد
IranairIR713استکهلم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۳۰ ۰۸:۰۰پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۴پرواز کرد
IranairIR745بلگراد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۳پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۳۰ ۰۸:۱۷پرواز کرد
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۱۵ ۰۸:۲۰پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۵پرواز کرد
Queshm AirQB2107بروکسل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۹:۰۰ ۰۸:۳۶پرواز کرد
IranairIR717وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۲۰ ۰۹:۱۸پرواز کرد
Queshm AirQB2295نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۰۰ ۱۱:۲۴پرواز کرد
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۴۰ ۱۱:۵۲پرواز کرد
KishairY96079تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۵۰ ۱۲:۳۱پرواز کرد
Mahan AirW51150ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۳۵ ۱۲:۳۸پرواز کرد
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۴۵ ۱۲:۵۳پرواز کرد
Mahan AirW51130باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۲۰ ۱۴:۴۶پرواز کرد
AtalarI36658نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۱۰ ۱۴:۵۱پرواز کرد
AstanalineKC252آلماتی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۳:۵۵ ۱۴:۵۶پرواز کرد
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۲۰ ۱۶:۰۸پرواز کرد
AtalarI36650نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۳۰ ۱۶:۲۰پرواز کرد
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۵۰ ۱۶:۲۹پرواز کرد
ArabiaG9202شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۵پرواز کرد
Mahan AirW5114استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۱۵ ۱۷:۲۵پرواز کرد
Oman AirWY434مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۵۵ ۱۷:۵۵به موقع
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۳۰ ۱۸:۰۰با تأخیر
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع
Mahan AirW51184نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۱۵ ۱۸:۱۵به موقع
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰به موقع۳۴-۳۸
EmiratesEK980/FZ6980دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۱۰ ۱۹:۱۰به موقع۲۱-۲۶
Mahan AirW5142دمشق ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۵۳-۵۵
IranairIR747تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۳۱-۳۳
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۸۳-۸۵
Mahan AirW5071دهلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۵۰ ۲۰:۵۰به موقع۶۵-۶۸
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰به موقع۶۱-۶۴
IranairIR5315نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۳۰ ۲۱:۳۰به موقع۴۴-۴۶
IranairIR759ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۵۰ ۲۲:۵۰به موقع۴۱-۴۳
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۵۵ ۲۳:۰۰با تأخیر۱۳-۱۵
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۷۴-۷۸
Mahan AirW51172بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۵۰ ۲۳:۵۰به موقع۶۵-۶۸