به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
VantageZV3001استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۶پرواز کرد
Mahan AirW51172بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۳۰ ۰۰:۵۹پرواز کرد
EmiratesEK978دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۰۵ ۰۱:۱۲پرواز کرد
Sun ExpressXQ5659آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۱۵ ۰۲:۰۴پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۳پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۲پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۵پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۵۵ ۰۳:۴۸پرواز کرد
Mahan AirW51101کابل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۰ ۰۴:۰۸پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۵ ۰۴:۱۵پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۰ ۰۴:۱۸پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۵۵ ۰۴:۲۳پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۳۵ ۰۴:۴۲پرواز کرد
Ukraine InternationalPS752کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۱۵ ۰۵:۱۹پرواز کرد
EmiratesEK976دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۵ ۰۵:۲۷پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۷پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۴پرواز کرد
TurkishTK4001ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۵ ۰۶:۰۹پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۳۰ ۰۶:۵۰پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۵۰ ۰۶:۵۹پرواز کرد
Mahan AirW5106پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۴۵ ۰۷:۳۸پرواز کرد
IranairIR721فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۲۰ ۰۷:۴۲پرواز کرد
Mahan AirW5116استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۴۰ ۰۷:۵۴پرواز کرد
IranairIR713استکهلم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۳۰ ۰۸:۰۰پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۴پرواز کرد
IranairIR745بلگراد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۱۳پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۳۰ ۰۸:۱۷پرواز کرد
Mahan AirW5084مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۱۵ ۰۸:۲۰پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۲۵پرواز کرد
Queshm AirQB2107بروکسل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۹:۰۰ ۰۸:۳۶پرواز کرد
IranairIR717وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۲۰ ۰۹:۱۸پرواز کرد
Queshm AirQB2295نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۰۰ ۱۱:۲۴پرواز کرد
EmiratesEK972دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۴۰ ۱۱:۵۲پرواز کرد
KishairY96079تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۵۰ ۱۲:۳۱پرواز کرد
Mahan AirW51150ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۳۵ ۱۲:۳۸پرواز کرد
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۴۵ ۱۲:۵۳پرواز کرد
Mahan AirW51130باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۲۰ ۱۴:۴۶پرواز کرد
AtalarI36658نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۱۰ ۱۴:۵۱پرواز کرد
AstanalineKC252آلماتی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۳:۵۵ ۱۴:۵۶پرواز کرد
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۲۰ ۱۶:۰۸پرواز کرد
AtalarI36650نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۳۰ ۱۶:۲۰پرواز کرد
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۵۰ ۱۶:۲۹پرواز کرد
ArabiaG9202شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۵پرواز کرد
Mahan AirW5114استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۱۵ ۱۷:۲۵پرواز کرد
Oman AirWY434مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۵۵ ۱۷:۵۵به موقع
AtalarI36617استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۳۰ ۱۸:۰۰با تأخیر
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع
Mahan AirW51184نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۱۵ ۱۸:۱۵به موقع
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰به موقع۳۴-۳۸
EmiratesEK980/FZ6980دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۱۰ ۱۹:۱۰به موقع۲۱-۲۶
Mahan AirW5142دمشق ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۵۳-۵۵
IranairIR747تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۳۱-۳۳
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۸۳-۸۵
Mahan AirW5071دهلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۵۰ ۲۰:۵۰به موقع۶۵-۶۸
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰به موقع۶۱-۶۴
IranairIR5315نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۳۰ ۲۱:۳۰به موقع۴۴-۴۶
IranairIR759ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۵۰ ۲۲:۵۰به موقع۴۱-۴۳
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۵۵ ۲۳:۰۰با تأخیر۱۳-۱۵
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۷۴-۷۸
Mahan AirW51172بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۵۰ ۲۳:۵۰به موقع۶۵-۶۸
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
IranairIR655دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۱۵ ۲۳:۵۴فرود آمد
Sun ExpressXQ5658آدانا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۰:۳۷فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۰۰ ۰۰:۴۰فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۹فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۳۰ ۰۱:۲۴فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۰ ۰۱:۲۸فرود آمد
Ukraine InternationalPS751کیف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۱:۲۵ ۰۱:۲۹فرود آمد
MERAJIJ4802نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۰۰ ۰۱:۴۴فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۲۰ ۰۲:۰۰فرود آمد
Mahan AirW5050بانکوک ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۴۵ ۰۲:۳۹فرود آمد
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۴۰ ۰۲:۵۶فرود آمد
Queshm AirQB2272تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۲:۵۷فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۱۵ ۰۳:۰۰فرود آمد
AustrianOS871وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۰ ۰۳:۰۹فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۳۰ ۰۳:۲۰فرود آمد
Mahan AirW5082کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۴۵ ۰۳:۳۵فرود آمد
IranairIR660بیروت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۲۰ ۰۳:۴۰فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۱فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۰ ۰۳:۴۵فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۱۰ ۰۴:۰۰فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۶فرود آمد
Mahan AirW5080گوانگ‌ژو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۵۰ ۰۴:۱۱فرود آمد
Mahan AirW51173بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۴۵ ۰۴:۲۲فرود آمد
Mahan AirW51113وارنا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۶فرود آمد
TurkishTK4000ازمیر ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۰۵ ۰۴:۵۸فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۰ ۰۵:۱۱فرود آمد
IranairIR764دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۰۵ ۰۵:۲۱فرود آمد
IranairIR756ایسپارتا ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۱۵ ۰۵:۲۵فرود آمد
IranairIR5372مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۴:۳۵ ۰۶:۰۰فرود آمد
Mahan AirW5070دهلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۵:۲۰ ۰۶:۳۵فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۶:۰۰ ۰۶:۴۱فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۲:۱۵ ۰۷:۲۱فرود آمد
VantageZV3000استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۸:۱۰ ۰۷:۴۵فرود آمد
AtalarI36630دنیزلی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۷:۴۰ ۰۸:۲۳فرود آمد
Mahan AirW51102کابل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۳۵ ۱۰:۰۴فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۰:۲۵ ۱۰:۱۴فرود آمد
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۳۵ ۱۱:۱۴فرود آمد
AtalarI36659نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۱:۲۰ ۱۱:۳۵فرود آمد
AstanalineKC251آلماتی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۲:۵۵ ۱۲:۲۸فرود آمد
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۳فرود آمد
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۳۰ ۱۴:۴۶فرود آمد
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۵۰ ۱۵:۰۵فرود آمد
ArabiaG9201شارجه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۴:۵۰ ۱۵:۵۲فرود آمد
Mahan AirW5117استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۳۰ ۱۵:۵۸فرود آمد
Mahan AirW51151ایروان ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۴۵ ۱۶:۱۴فرود آمد
KishairY96078تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۳۰ ۱۶:۱۸فرود آمد
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۵:۴۵ ۱۶:۲۵فرود آمد
Mahan AirW5085مسکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۱۵ ۱۶:۵۵فرود آمد
Oman AirWY433مسقط ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۰۵ ۱۶:۵۹فرود آمد
IranairIR744بلگراد ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۳۰ ۱۷:۱۰فرود آمد۱
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۴۰ ۱۷:۳۲فرود آمد۲
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۶:۳۵ ۱۷:۴۴فرود آمد۱
Mahan AirW51131باکو ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۵۰ ۱۷:۵۲فرود آمد۱
AtalarI36651نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۸:۳۰ ۱۸:۳۰به موقع۴
IranairIR716وین ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۷:۴۵ ۱۹:۲۰با تأخیر۴
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۳
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۲
Queshm AirQB2106بروکسل ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۱۵به موقع۱
Mahan AirW5107پاریس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰با تأخیر۶
IranairIR712استکهلم ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۰:۳۵ ۲۰:۳۵به موقع۶
Queshm AirQB2294نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۰۰ ۲۱:۰۰به موقع۱
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۱:۲۵ ۲۱:۲۵به موقع۲
IranairIR720فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۱۹:۵۰ ۲۲:۰۰با تأخیر۳
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۱
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۴
Mahan AirW51185نجف ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۵
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵به موقع۲
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۵به موقع۶
AtalarI36618استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۴
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۳۳ °C
  • آسمان صاف

  • سرعت باد۸ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۰ %