به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خوش آمدید

هواپیماییشماره پروازمقصدطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتپذیرش
GermaniaST3625برلین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۰:۱۰ ۰۰:۵۸پرواز کرد
EmiratesEK978/FZ6978دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۰۵ ۰۱:۲۲پرواز کرد
AZALJ29006باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۵ ۰۲:۳۰پرواز کرد
LufthansaLH601فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۵۵ ۰۳:۱۴پرواز کرد
TurkishTK875استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۱۸پرواز کرد
AeroflotSU513مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۳۹پرواز کرد
AlitaliaAZ757رم ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۰پرواز کرد
TurkishTK899استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۰ ۰۴:۲۴پرواز کرد
AustrianOS872وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵ ۰۴:۳۴پرواز کرد
SunturkPC513استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۳۵ ۰۴:۳۷پرواز کرد
QatariQR491دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۲پرواز کرد
EmiratesEK976/FZ6976دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۵ ۰۵:۳۸پرواز کرد
TurkishTK873استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۳۰ ۰۵:۴۲پرواز کرد
AtlasGlobalKK1185استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۰۰ ۰۶:۰۸پرواز کرد
Mahan AirW5112استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۵۰ ۰۶:۴۸پرواز کرد
IranairIR719استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۴۵ ۰۶:۵۱پرواز کرد
IranairIR721فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۷:۲۰ ۰۷:۲۳پرواز کرد
TurkishTK879استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۷:۳۰ ۰۷:۳۶پرواز کرد
IranairIR658دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۷:۵۵پرواز کرد
IranairIR751میلان ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۷:۵۸پرواز کرد
Mahan AirW5061دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۰۱پرواز کرد
SpeedbirdBA152لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۸:۳۵ ۰۹:۱۳پرواز کرد
AtalarI36631استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۹:۳۰ ۱۰:۵۱پرواز کرد
EmiratesEK972/FZ6972دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۱:۴۰ ۱۱:۴۰به موقع۲۱-۲۶
QatariQR483دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۲:۴۵ ۱۲:۴۵به موقع۷۴-۷۸
Queshm AirQB2217نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰به موقع۳۱-۳۸
IraqiIA114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۳:۳۰به موقع۸۳-۸۵
TurkishTK871استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۲۰ ۱۵:۲۰به موقع۵۳-۵۸
IraqiIA112بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰به موقع۸۳-۸۵
IranairIR749باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۵۵ ۱۶:۵۵به موقع۲۷-۲۸
Mahan AirW5114استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۱۵ ۱۷:۱۵به موقع۷۴-۷۸
Oman AirWY434مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۵۵ ۱۷:۵۵به موقع۶۱-۶۴
Mahan AirW5065دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع۶۵-۶۸
VantageZV3059تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۸:۰۰به موقع۱۶-۱۸
Queshm AirQB2215استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۰۰ ۱۹:۰۰به موقع۳۴-۳۸
AtalarI36607تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۸:۲۰ ۱۹:۱۰با تأخیر۸۳-۸۵
EmiratesEK980/FZ6980دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۱۰ ۱۹:۱۰به موقع۲۱-۲۶
IraqiIA1114نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۸۶-۸۸
IranairIR5301نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۳۰ ۲۱:۳۰به موقع۱۶-۱۸
Mahan AirW5077شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۰۰ ۲۲:۰۰به موقع۳۴-۳۸
Mahan AirW5051بانکوک ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۱۰ ۲۲:۱۰به موقع۵۳-۵۸
Mahan AirW5083کوالالامپور ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۲۴-۲۸
MERAJIJ4805استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۸۳-۸۵
QatariQR499دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۴۰ ۲۳:۴۰به موقع۷۱-۷۸
KishairY96031استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۵۹ ۲۳:۵۹به موقع۱۶-۱۸
هواپیماییشماره پروازمبدأطبق برنامهزمان واقعیملاحظاتدریافت چمدان
Mahan AirW5143دمشق ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۰:۴۵ ۰۰:۰۷فرود آمد
Mahan AirW5115استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۰۰ ۰۰:۵۶فرود آمد
AlitaliaAZ756رم ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۰ ۰۱:۰۲فرود آمد
AZALJ29005باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۲۵ ۰۱:۰۶فرود آمد
TurkishTK874استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۱:۳۰ ۰۱:۱۹فرود آمد
IranairIR714آنکارا ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۰ ۰۱:۴۱فرود آمد
MERAJIJ4802نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۰۰ ۰۱:۵۰فرود آمد
IranairIR710لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۳۰ ۰۲:۰۲فرود آمد
AeroflotSU512مسکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۲۰ ۰۲:۱۲فرود آمد
Queshm AirQB2214استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۲:۴۰ ۰۲:۵۰فرود آمد
SunturkPC512استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۳۰ ۰۳:۱۱فرود آمد
AustrianOS871وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶فرود آمد
AtlasGlobalKK1184استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۱۵ ۰۳:۳۰فرود آمد
EmiratesEK975دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۳:۵۵ ۰۳:۴۹فرود آمد
TurkishTK872استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۰۰ ۰۳:۵۳فرود آمد
QatariQR490دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۵ ۰۴:۰۶فرود آمد
Mahan AirW5076شانگهای ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۰۰ ۰۴:۳۳فرود آمد
Mahan AirW51194لاهور ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۲۰ ۰۵:۰۲فرود آمد
KishairY96030استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۵:۱۰ ۰۵:۳۴فرود آمد
TurkishTK878استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۰۰ ۰۵:۵۲فرود آمد
SpeedbirdBA153لندن ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۰۶:۲۵ ۰۶:۳۷فرود آمد
EmiratesEK971دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۰:۲۵ ۱۰:۱۷فرود آمد۱
QatariQR482دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۱:۳۵ ۱۱:۳۵به موقع۴
IraqiIA113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۰به موقع۶
TurkishTK870استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳:۵۰ ۱۳:۵۰به موقع۵
IranairIR718استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۴:۲۵ ۱۴:۲۵به موقع۴
Mahan AirW5060دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰به موقع۱
IraqiIA111بغداد ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰به موقع۵
Mahan AirW5113استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۵:۴۵ ۱۵:۴۵به موقع۲
AustrianOS873وین ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۶:۳۵ ۱۶:۳۵به موقع۴
Oman AirWY433مسقط ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۰۵ ۱۷:۰۵به موقع۱
Queshm AirQB2216نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰به موقع۴
EmiratesEK979دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۷:۴۰ ۱۷:۴۰به موقع۱
IraqiIA1113نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۳۰ ۱۹:۳۰به موقع۲
IranairIR720فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۹:۵۰ ۱۹:۵۰به موقع۳
Air FranceAF738پاریس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۰۵ ۲۰:۰۵به موقع۴
IranairIR750میلان ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۱۰ ۲۰:۱۰به موقع۴
IranairIR748باکو ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۰:۳۰ ۲۰:۳۰به موقع۵
Queshm AirQB2298نجف ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۱۵ ۲۱:۱۵به موقع۶
LufthansaLH600فرانکفورت ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۱:۲۵ ۲۱:۲۵به موقع۲
QatariQR498دوحه ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۳۰ ۲۲:۳۰به موقع۴
VantageZV3058تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۰۰ ۲۳:۰۰به موقع۵
EmiratesEK977دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۲۵ ۲۳:۲۵به موقع۱
Mahan AirW5064دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۰ ۲۳:۳۰به موقع۳
IranairIR659دبی ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۳۵ ۲۳:۳۵به موقع۶
AtalarI36608تفلیس ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۲:۴۰ ۲۳:۴۰با تأخیر۶
TurkishTK898استانبول ۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۲۳:۴۵ ۲۳:۴۵به موقع۵
وضعیت هوا در محل فرودگاه

weather status icon
۲۵ °C
  • کمی ابری

  • سرعت باد۱۱ کیلومتر در ساعت
  • تراکم ابرها۲۰ %