طراحی سایت
  •  موارد قبل از سفر
  •  در فرودگاه
  •  پروازهای ورودی
  •  پروازهای خروجی

دانستنی‌های قبل از سفر

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما پیش از حضور در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

موارد مهم در فرودگاه

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات فرودگاهی و رفاهی مورد ارائه در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

دانستنی‌های پروازهای ورودی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص قوانین و نحوه ورود مسافرین به کشور و همچنین چگونگی حضور شما جهت استقبال از مسافرین ورودی در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

دانستنی‌های پروازهای خروجی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص چگونگی انجام پروازهای پروازهای خروجی در این قست گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

وضعیت پارکینگ های فرودگاه امام خمینی

0%

پارکینگ 1

ظرفیت خالی 0 عدد

0%

پارکینگ 2

ظرفیت خالی 0 عدد

0%

پارکینگ 3 و 4

ظرفیت خالی 2861 عدد

0%

پارکینگ 5

ظرفیت خالی 793 عدد

خدمات تشریفات، CIP و سالن های استراحت اختصاصی

استفاده بهینه از زمان برای افراد پر مشغله مانند مدیرعامل، مدیران، فروشندگان و یا گروه های دیگر از مسافران حیاتی است.

طراحی سایت