X
  •  موارد قبل از سفر
  •  در فرودگاه
  •  پروازهای ورودی
  •  پروازهای خروجی

دانستنی‌های قبل از سفر

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما پیش از حضور در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

چمدان

موارد مهم در فرودگاه

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات فرودگاهی و رفاهی مورد ارائه در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

فرودگاه
دانستنی‌های پروازهای ورودی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص قوانین و نحوه ورود مسافرین به کشور و همچنین چگونگی حضور شما جهت استقبال از مسافرین ورودی در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

پروازهای ورودی
دانستنی‌های پروازهای خروجی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص چگونگی انجام پروازهای خروجی در این قست گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

پرواز های خروجی

پارکینگ‌های فرودگاه امام خمینی (ره)

فرودگاه امام خمینی (ره) با ظرفیتی بیش از ١٣ هزار خودرو در ٥ پارکینگ پذیرای مراجعین می باشد.

  • پارکینگ طبقاتی با ظرفیت ١٨٠٠ خودرو در دوطبقه که برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و یا استقبال از مسافر.
  • پارکینگ روباز شماره ٢ با ظرفیت ٨٤٠ خودرو جهت پارک خودرو های توقیفی و یا استفاده در زمان های پیک سفر.
  • پارکینگ روباز شماره ٣ و ٤ با ظرفیت ١٠٠٠٠ خودرو که جهت توقف های چند ساعته و یا توقف های شبانه روزی.
  • پارکینگ شماره ٥ با ظرفیت ١٢٠٠ خوردو که جهت مراجعین به گمرک و یا استفاده در زمان پیک سفر در زمان کمبود سایر پارکینگ ها.
اطلاعات بیشتر
 

خدمات تشریفات، CIP و سالن های استراحت اختصاصی

استفاده بهینه از زمان برای افراد پر مشغله مانند مدیرعامل، مدیران، فروشندگان و یا گروه های دیگر از مسافران حیاتی است.

طراحی سایت