X
  •  موارد قبل از سفر
  •  در فرودگاه
  •  پروازهای ورودی
  •  پروازهای خروجی

دانستنی‌های قبل از سفر

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما پیش از حضور در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

چمدان

موارد مهم در فرودگاه

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات فرودگاهی و رفاهی مورد ارائه در فرودگاه در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

فرودگاه
دانستنی‌های پروازهای ورودی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص قوانین و نحوه ورود مسافرین به کشور و همچنین چگونگی حضور شما جهت استقبال از مسافرین ورودی در این قسمت گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

پروازهای ورودی
دانستنی‌های پروازهای خروجی

کلیه اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص چگونگی انجام پروازهای خروجی در این قست گردآوری گردیده تا با سهولت بیشتری به آنها دست یابید.

پرواز های خروجی

جدیدترین اخبار

وضعیت پارکینگ های فرودگاه امام خمینی

0%

پارکینگ 1

ظرفیت خالی 135 عدد

0%

پارکینگ 2

ظرفیت خالی 372 عدد

0%

پارکینگ 3 و 4

ظرفیت خالی 9184 عدد

0%

پارکینگ 5

ظرفیت خالی 760 عدد

خدمات تشریفات، CIP و سالن های استراحت اختصاصی

استفاده بهینه از زمان برای افراد پر مشغله مانند مدیرعامل، مدیران، فروشندگان و یا گروه های دیگر از مسافران حیاتی است.

طراحی سایت