طراحی سایت
X

معرفی مدیران

/درباره/درباره ما/معرفی مدیران

علی رستمیمدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی

حسین تاجیکعضو هیئت مدیره و مجری استقرار منطقه آزاد شهر فرودگاهی

کوروش فتاحیعضو هیئت مدیره و مجری پروژه های ترمینال سلام و ترمینال ایرانشهر

مهدی علی‌عسگریعضو هیات مدیره و قائم مقام معاون بهره برداری فرودگاهی

آذر موحدیمعاون توسعه زیرساخت ها

حیدر فرزانهمعاون توسعه مدیریت و منابع

سجاد کمالی پورمعاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری

 
طراحی سایت