X

علی رستمیمدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی

محمدرضا کریمیان
عضو هیات مدیره و راهبر حوزه لجستیک و سرمایه گذاری

 

مهدی علی‌عسگریعضو هیات مدیره 

سجاد کمالی پورعضو هیات مدیره و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری

حسن خوشخو معاون بهره برداری فرودگاهی

آذر موحدیمعاون توسعه زیرساخت

حیدر فرزانه

معاون توسعه مدیریت و منابع

طراحی سایت