X

فراخوان‌ها

/سرمایه گذاری/فراخوان‌ها
چهارشنبه 24 مرداد 1397
تعداد بازدید کننده‌ها: 712

فراخوان محل های سوپرمارکت و گل فروشی در ترمینال سلام

بسمه تعالی

 

 

فراخوان عمومي شناسايي متقاضي واجد شرايط به منظور اجاره محل های سوپرمارکت و گل فروشی در ترمینال سلام

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره در نظر دارد به منظور اجاره محل های سوپرمارکت و گل فروشی از طریق انعقاد قرارداد بهره برداري و با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات شرکت، به بهره بردار واجد شرایط اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقيقي داراي صلاحيت که تمایل به شرکت در فراخوان را دارند ، دعوت بعمل می آید از تاريخ چهارشنبه 97/05/24 لغايت سه شنبه 97/05/30 از ساعت 8:30 الی 15:00 بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل رسمی با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزي به مبلغ 1/500/000ریال بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره با شماره شبا 240100004001069404017739 و با شناسه پرداخت 339069474295460910000000061902 جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- قم ، فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ، ساختمان مرکزی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره – دبیرخانه مراجعه نمایند.

-  آخرین مهلت عودت اسناد :

 تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/06/10 مي باشد. بدیهی است اسنادی که بعد از مهلت مقرر تحویل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- مبلغ ضمانتنامه :

ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در فراخوان معادل 165/000/000 ریال می باشد.

این آگهی به منزله شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاري محل فعالیت مذکور می باشد و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق وحقوقی را براي متقاضیان ایجاد نمی نماید.

- شماره تلفن واحد فراخوان :  51008870 ، آقاي افشاري

 

                          

طراحی سایت