X

فراخوان‌ها

/سرمایه گذاری/فراخوان‌ها
یکشنبه 14 مرداد 1397
تعداد بازدید کننده‌ها: 368

فراخوان عمومي شناسايي متقاضي واجد شرايط بمنظور واگذاري حق بهره برداري از محل كلينيك ارائه خدمات پزشكي، درمانی، اورژانس و داروخانه

فراخوان عمومي شناسايي متقاضي واجد شرايط بمنظور واگذاري حق بهره برداري از محل كلينيك ارائه خدمات پزشكي، درمانی، اورژانس و داروخانه

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره در نظر دارد به منظور واگذاري حق بهره برداري از محل كلينيك ارائه خدمات پزشكي، درمانی، اورژانس و داروخانه از طریق انعقاد قرارداد بهره برداري و با رعايت قوانين و ضوابط و مقررات شركت، به بهره بردار واجد شرايط اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقيقي داراي صلاحيت که تمایل به شرکت در فراخوان را دارند، دعوت بعمل می آید از تاريخ دوشنبه 15/05/97 لغايت چهارشنبه 97/05/24 از ساعت 8:30 الی 15:00 بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل رسمی با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزي به مبلغ 1/500/000ریال بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره با شماره شبا 240100004001069404017739 و با شناسه پرداخت 339069474295460910000000061902 جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- قم ، فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ، ساختمان مرکزی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره – دبیرخانه مراجعه نمایند.

-  آخرین مهلت عودت اسناد تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 97/06/07 مي باشد. بدیهی است اسنادی که بعد از مهلت مقرر تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در فراخوان معادل 300/000/000ریال می باشد.

این آگهی به منزله شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاري محل فعالیت مذکور می باشد و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی را براي متقاضیان ایجاد نمی نماید.

طراحی سایت