X

فراخوان‌ها

/سرمایه گذاری/فراخوان‌ها
شنبه 14 مهر 1397
تعداد بازدید کننده‌ها: 606

فراخوان اجاره محل ارائه خدمات خودرو بدون راننده

 

 

بسمه تعالی

 

 

فراخوان عمومي شناسايي متقاضي واجد شرايط به منظور اجاره محل ارائه خدمات خودرو بدون راننده در ترمینال مسافری

 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره در نظر دارد به منظور اجاره محل ارائه خدمات خودرو بدون راننده در ترمينال مسافری شماره 1 از طریق انعقاد قرارداد بهره برداري و با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات شرکت، به بهره بردار واجد شرایط اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی داراي صلاحيت که تمایل به شرکت در فراخوان را دارند ، دعوت بعمل می آید از تاريخ دوشنبه 97/07/16 لغايت چهارشنبه 97/07/25 از ساعت 8:30 الی 15:00 بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل رسمی با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزي به مبلغ 1/500/000 ریال بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره با شماره شبا 240100004001069404017739 و با شناسه پرداخت 339069474295460910000000061902 جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- قم ، فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ، ساختمان مرکزی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره – دبیرخانه مراجعه نمایند.

-  آخرین مهلت عودت اسناد :

 تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/08/09 مي باشد. بدیهی است اسنادی که بعد از مهلت مقرر تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- مبلغ ضمانتنامه :

ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در فراخوان معادل 200/000/000ریال می باشد.

این آگهی به منزله شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاري محل فعالیت مذکور می باشد و صرف شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی را براي متقاضیان ایجاد نمی نماید.

 

طراحی سایت