X

مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می باشد

 • استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطا پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
 • افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک های داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره.
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.
 • اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی ها و موسسات تابع شرکت.
 • عضویت در مجامع و جلسات و کار گروه ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می شود.
 • مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط را به صورت مکرر دارد

علی رستمیمدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی

 
 

تماس با ما: 

ceosector@ikac.ir

 • جرای تصمیمات مجمع عمومی.
 • واگذاری حق بهره برداری از اماکن و محل ها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره برداری از آنها لطمه ای به امر بی خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب .
 • پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران .
 • اخذ تصمیم در مورد برنامه های شرکت و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد .
 • تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 • تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .
 • تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت .
 • تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط .
 • تصویب طرح های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • تصویب سیاست ها و آیین نامه های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره برداری از اراضی .
 • اجازه افتتاح انواع حساب های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات .
 • رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی برای ارائه به مجمع عمومی .
 • پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی .
 • نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت .
 • مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی .
 • انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه های شرکت و بازرسی در امور شرکت .
 • پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته های شرکت به مجمع عمومی .
 • بررسی و پیشنهاد تعرفه های خدمات و فعالیت های شرکت به مجمع عمومی .
 • رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 • اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
 • سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه برعهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت  مصوب 1347  برعهده هیأت مدیره است.
 • بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.
 • اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.
   

سجاد کمالی پورعضو هیات مدیره و معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری

علی رستمیمدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی

کوروش فتاحیعضو هیات مدیره

محمدرضا کریمیان
عضو هیات مدیره و راهبر حوزه لجستیک و سرمایه گذاری

مهدی علی‌عسگریعضو هیات مدیره 

 • تهیه و تنظیم پرسش نامه و فرم های مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی
 • تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق گر جهت انجام وظایف محوله
 • انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد گزینش شده و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آن ها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب
 • تهیه و تنظیم تست های عقیدتی ، سیاسی ، اخلاقی ، علمی و تخصصی مورد لزوم جهت برگزاری امتحانات کتبی
 • برگزاری امتحانات کتبی مربوط به گزینش  افراد با همکاری واحد ذیربط
 • تصحیح اوراق امتحانات کتبی مربوط به گزینش افراد با همکاری واحد ذیربط
 • تهیه فرم های مورد نیاز جهت انجام مصاحبه افراد گزینش شده
 • تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله
 • مصاحبه با افراد داوطلب گزینش یا اعلام نظر درباره وضعیت آنها
 • مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان انجام مصاحبه و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت کامل موازین شرعی ضوابط مصوب
 • بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه و تنظیم و یا تغییر فرم ها و پرسشنامه عقیدتی ، سیاسی ، اخلاقی ، علمی و سایر دستور العمل های مورد نیاز
 • بررسی و اظهار نظر نهایی در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاهها با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان امام و بر اساس نتایج امتحانات کتبی ، مصاحبه و تحقیق
 • ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش
 • بررسی و اظهار نظر در مورد آگهی های استخدام دستگاه مربوطه قبل از انتشار آن
 • بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعترافات و شکایات واصله از نحوه گزینش و سایر مسائل مربوط به آن
 • بررسی و اظهار نظر در مورد وضعیت افراد شاغل در واحد گزینش و ارائه آن به هیئت مرکزی در صورت ضرورت
 • تنظیم و ارسال گزارش لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف هیئت مرکزی یا هیئت عالی گزینش
 • بررسی و اعلام نیاز آموزشی افراد گزینش به هیئت مرکزی
 • اجرای برنامه های آموزشی جهت بالا بردن سطح معلومات و کارایی افراد گزینش در صورت لزوم
 • تهیه مقدمات جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز گزینش
 • رسیدگی و اعلام نظر در قبول یا رد صلاحیت افراد گزینش یا رعایت ضوابط مصوب
 • نظارت و سرپرستی دقیق بر کلیه امور جاری و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله
 • رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش
 • جمع آوری و دریافت اطلاعات عملکرد پروژه ها و بازدید مستقیم از آنها
 • سنجش و ارزیابی عملکرد، پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و مطابقت عملیات اجرایی با برنامه های مصوب
 • جمع آوری علل تأخیر یا توقف طرحها
 • تنظیم گزارشهای دوره ای و ارسال جهت اطلاع مقام مافوق
 • کنترل و ارزیابی عملکرد، پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها بر اساس بازدید های صورت گرفته و گزارشات دریافتی از مشاور و مجری به منظور حصوول اطمینان از مطابقت عملیات اجرایی با برنامه های زمانبندی شده
 • ثبت اطلاعات اجرایی پروژه(اطلاعات قرارداد ها، پیشرفت، هزینه ها، وقایع، مستندات و تجربیات) بر اساس گزارش های دریافتی از مشاور و مجوری به منظور به روز رسانی اطلاعات منشور پروژه و ثبت سوابق
 • تهیه گزارش های دوره ای و موردی پیشرفت پروژه ها بر اساس اطلاعات موجود بانك اطلاعاتی به منظور ارائه بوه مافوق و مطرح نمودن در جلسات مربوطه
 • تهیه شناسنامه برای پروژه ها
 • بازدید از پروژه ها بصورت برنامه ریزی شده در زمانهای مناسب جهت تهیه گزارشات مکتوب و تصویری
 • تهیه گزارشهای مربوط به تحویل موقت، تحویل دایم و فعالیتهای مهم جهت ارائه گزارشهای قابل درج جهت ارائه به روابط عمومی
   

مهدی ملک آبادمدیرکل حوزه

 
 
طراحی سایت