X
 
 

هادی دوست طلب

 
 • استقرار نظام كنترل ونظارت شركت برمبنای تدوین برنامه و ساز وكارهای هوشمندانه مبنی بر فنآوری اطلاعات 
 • تهیه و تنظیم بازرسی های مستمر، دورهی و موردی از واحدهای عملیاتی و اجرایی شركت برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها، دستورالعملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی
 • كشف فساد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی شركت
 • آموزشی و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش شركت 
 • برنامه ریزیهای لازم و اتخاذ سیاستهای اجرایی برای اصلاح و ساماندهی نظام اداری، نظارت و بازرسی،  بهبود روش ها و نظام آموزشی برای تأمین و ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد با نهادینه سازی نظام شایسته سالاری در انتخابها، انتصاب ها، آموزش و ارتقاء دانش و آگاهی مدیران مراجعان و ذینفعان
 • بازرسی مستمر واحدها و نظارت بر حسن اجرا قوانین و مقررات در حوزه های مربوط 
 • گزارش نهایی بازرسی های داخلی واحدها به مدیرعامل و هیئت مدیره حسب مورد
 • جمع آوری مستندات و پاسخ های واحدها ذیربط در رابطه با گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و سایر دستگاه های نظارتی
   
 • استقرار نظام جامع مدیریت عملكرد و ارتقاء بهره وری برابر مواد ٨١، ٨٢ و ٨٣ قانون مدیریت خدمات كشوری
 • ارزیابی عملكرد تدوین، استقرار و بازنگری دوره ای نظام جامع ارزیابی عملكرد شركت و طراحی معیارهای  مناسب ارزیابی عملكرد( در سطح شركت/ مدیران) متناسب با الزامات و سیاست های شركت.
 • ارزیابی عملكرد، تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد شركت، مدیران و كارمندان و ارزیابی و تحلیل و ارائه راهكارهای بهبود آن.
 • ارزیابی عملكرد، پیگیری و نظارت بر انجام اصلاحات عملكردی و تعیین پروژه های بهبود فرآیندها براساس نظام مدیریت ارزیابی و عملكرد.
 • جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم.
 • تجزیه و تحلیل عملكرد شركت براساس اهداف مشخص شده و جمع بندی و ارسال گزارش ها به سازمانهای ذیربط.
 • مكانیزه نمودن فرایند اجرای نظام مدیریت عملكرد شركت در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملكرد مستقر در امور اداری و استخدامی كشور به نحوی كه امكان ارتباط و نظارت همزمان ستاد شركت با سامانه مستقر در امور اداری و استخدامی كشور فراهم گردد.
 • شفاف سازی عملكرد، انجام امور و فعالیت ها بر مبنای دسترسی به اطلاعات در جهت افزایش پایمندی  شركت
 • سنجش میزان عملكرد واحدهای ذیربط با اهداف برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط وشاخصهای ارزیابی عمومی و اختصاصی منطبق بر نظام مدیریت عملكرد و ارتقا بهره وری شركت
   
 • تهیه و تدوین برنامه جامع حقوق شهروندی، مسئولیت اجتماعی و صیانت اداری 
 • تهیه و تنظیم سیاست ها ،خط مشی ها و استراتژی های شركت در زمینه فرهنگ سازی فرهنگ سازمانی و نقش  آن در صیانت حقوق شهروندی
 • تدوین راهبرد و تطبیق برنامه های شركت بر اساس سلسله مراتب مسئولیت های اجتماعی (اختیاری، اخلاقی، قانونی و اقتصادی) شركت برای ارتقاء مسئولیت پذیری شركت در مقابل جامعه و محیط زیست
 • استقرار نظام و مدل عملكرد اجتماعی بر مبنای خط مشی و سیاست های شركت
 • اعمال سیاست های لازم در راستای تطبیق مفاد دستورالعمل و بخشنامه های صادره نظام حقوق شهروندی و صیانت با عملكرد نظام اداری شركت و اتخاذ تدابیر پیش دارنده در بروز فساد اداری و راهكارهای مبارزه با آن  بر مبنای مسئولیت اجتماعی شركت 
   
 • تهیه و تدوین برنامه جامع حقوق شهروندی، مسئولیت اجتماعی و صیانت اداری 
 • تهیه و تنظیم سیاست ها ،خط مشی ها و استراتژی های شركت در زمینه فرهنگ سازی فرهنگ سازمانی و نقش  آن در صیانت حقوق شهروندی
 • تدوین راهبرد و تطبیق برنامه های شركت بر اساس سلسله مراتب مسئولیت های اجتماعی (اختیاری، اخلاقی، قانونی و اقتصادی) شركت برای ارتقاء مسئولیت پذیری شركت در مقابل جامعه و محیط زیست
 • استقرار نظام و مدل عملكرد اجتماعی بر مبنای خط مشی و سیاست های شركت
 • اعمال سیاست های لازم در راستای تطبیق مفاد دستورالعمل و بخشنامه های صادره نظام حقوق شهروندی و صیانت با عملكرد نظام اداری شركت و اتخاذ تدابیر پیش دارنده در بروز فساد اداری و راهكارهای مبارزه با آن  بر مبنای مسئولیت اجتماعی شركت 
   
 • بررسی ، جمع بندی شكایات ، تحلیل و ارائه گزارشهای مناسب در جهت استقرار نظام پاسخگو مناسب در زمینه شكایات، انتقادات و پیشنهادات درون و برون سازمانی.
 • رسیدگی به شكایات حضوری و مكتوب از واحدها ، مدیریت ها و كاركنان و تجزیه و تحلیل شكایتها از جهت صحت و سقم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به مراجعین و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط.
 • پیگیری و اخذ نظر و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایتهای واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان.
 • جمع بندی شكایتها در مقاطع زمانی دورهای، تجزیه و تحلیل علل بروز آنها و ارائه گزارش به مدیرعامل به گونهای كه موجب كاهش شكایتها شود.
 • استقرار میز خدمت جهت پاسخگویی به مراجعین و نظارت مستمر.
 • استقرار نظام پیشنهادات شركت
   
 • استقرار نظام كنترل ونظارت شركت برمبنای تدوین برنامه و ساز وكارهای هوشمندانه مبنی بر فنآوری اطلاعات 
 • تهیه و تنظیم بازرسی های مستمر، دورهی و موردی از واحدهای عملیاتی و اجرایی شركت برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها، دستورالعملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی
 • كشف فساد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی شركت
 • آموزشی و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش شركت 
 • برنامه ریزیهای لازم و اتخاذ سیاستهای اجرایی برای اصلاح و ساماندهی نظام اداری، نظارت و بازرسی،  بهبود روش ها و نظام آموزشی برای تأمین و ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد با نهادینه سازی نظام شایسته سالاری در انتخابها، انتصاب ها، آموزش و ارتقاء دانش و آگاهی مدیران مراجعان و ذینفعان
 • بازرسی مستمر واحدها و نظارت بر حسن اجرا قوانین و مقررات در حوزه های مربوط 
 • گزارش نهایی بازرسی های داخلی واحدها به مدیرعامل و هیئت مدیره حسب مورد
 • جمع آوری مستندات و پاسخ های واحدها ذیربط در رابطه با گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و سایر دستگاه های نظارتی
   

واژه « بهره وری» برای نخستین بار توسط فرانسواکنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی( حکومت طبیعت) به کار برده شد. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری دانست.
 در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد.
با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900، فردریک وینسلور تیلور و فرانک و لیلیان گیلبرث به منظور افزایش کارائی کارگران، در باره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی انجام دادند. «کارائی» به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد شده تعریف شد.
در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEDC) به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :
« بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولیدبه دست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد» .
تعریف‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌كار: بهره‌ وری‌ عبارت است از نسبت‌ ستاده‌ به‌یكی‌ از عوامل‌ تولید (زمین، ‌سرمایه‌، نیروی‌ كار و مدیریت)
تعریف آژانس‌ بهره‌ وری‌ اروپا : بهره‌ وری درجه‌ و شدت‌ استفاده‌ مؤثر از هریك ‌از عوامل‌ تولید
تعریف استینر: معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.
تعریف استیگل: نسبت میان بازده به هزینه های تولیدی.
تعریف ماندل: بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه  می شود.
تعریف دیویس: تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده.
تعریف فابریکانت: یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی .
تعریف بهره وری
امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره وری با تقسیم ارزش ستاده ها (محصول) به ارزش نهاده ها (داده ها) بدست می آید. همین که در مقدار معینی نهاده ها، مقدار محصول ( با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده های به کار رفته برای یک مقدار محصول کاهش یابد، بهره وری افزایش می یابد.
بهره‌ وری‌ عبارت‌ است‌ از نسبت‌ ستاده‌ (كالا یا خدمت‌ و یامجموعه‌ای‌ از كالاها وخدمات‌) به‌ داده‌ها(عامل‌ یا عوامل‌ تولید) 

کارایی
به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند.
 کارایی نسبت بازدهی واقعی به بازدهی استاندارد است.
سودآوری، بهره وری وکیفیت 
سودآوری: سودآوری‌ تابعی از درآمدها و هزینه ها می باشد. درآمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصول بستگی دارد. در حالی که هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها و منابع بکار رفته در تولید  محصول می باشند
بهره وری: یعنی اینکه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تولیدی استفاده می کند.
 کیفیت: به درجه تطابق محصول تولید شده با نیازهای مشتریان و طرح محصول گفته می شود.
بهره وری درسطوح مختلف:
 بهره وری در سطح ملی: افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یک ملت می گردد.
 بهره وری در سازمان : استفاده بهینه و مؤثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات ، کاهش قیمت تمام شده ، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مسافران ، دلپذیری از محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار
بهبود برنامه های بهره وری:
مکانیزه یا خودکار کردن راهی برای افزایش بهره وری است. امروزه در زمینه های مهندسی، پزشکی، ساخت و صنایع خدماتی، تجهیزات جدیدی را مشاهده می کنیم که کار صدها نفر را انجام می دهند . کامپیوتری کردن اطلاعات بایگانی، پردازشها و روشهای انجام کار، منشاء بهبود قابل توجهی در این راستا می باشند. رایانه ای کردن و استفاده از تحویل داران ماشین خودکار در معاملات بانکی راحتی و آسایش قابل قبولی را برای ما به ارمغان آورده است.
 

 • استقرار نظام جامع مدیریت عملكرد و ارتقاء بهره وری برابر مواد ٨١، ٨٢ و ٨٣ قانون مدیریت خدمات كشوری
 • ارزیابی عملكرد تدوین، استقرار و بازنگری دوره ای نظام جامع ارزیابی عملكرد شركت و طراحی معیارهای مناسب ارزیابی عملكرد( در سطح شركت/ مدیران) متناسب با الزامات و سیاست های شركت.
 • ارزیابی عملكرد، تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد شركت، مدیران و كارمندان و ارزیابی و تحلیل و ارائه راهكارهای بهبود آن.
 • ارزیابی عملكرد، پیگیری و نظارت بر انجام اصلاحات عملكردی و تعیین پروژه های بهبود فرآیندها براساس نظام مدیریت ارزیابی و عملكرد.
 • جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم.
 • تجزیه و تحلیل عملكرد شركت براساس اهداف مشخص شده و جمع بندی و ارسال گزارش ها به سازمانهای ذیربط.
 • مكانیزه نمودن فرایند اجرای نظام مدیریت عملكرد شركت در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملكرد مستقر در امور اداری و استخدامی كشور به نحوی كه امكان ارتباط و نظارت همزمان ستاد شركت با سامانه مستقر در امور اداری و استخدامی كشور فراهم گردد.
 • شفاف سازی عملكرد، انجام امور و فعالیت ها بر مبنای دسترسی به اطلاعات در جهت افزایش پایمندی  شركت
 • سنجش میزان عملكرد واحدهای ذیربط با اهداف برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط وشاخصهای ارزیابی عمومی و اختصاصی منطبق بر نظام مدیریت عملكرد و ارتقا بهره وری شركت
طراحی سایت