X
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف شرکت و انجام کلیه امور استخدامی کارکنان بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 • همکاری در زمینه احتیاجات آموزشی کارکنان با دفتر تشکیلات ، برنامه و بودجه در سطوح مختلف شغلی.
 • انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکت طبق مقررات مربوطه.
 • ایجاد تسهیلات رفاهی و خدمات درمانی کارکنان و انعقاد قراردادهای درمانی و بهداشتی با بخشهای دولتی و غیر دولتی.
 • تهیه احکام و برقراری حقوق و مزایای کارکنان شرکت بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و ارسال به موقع به اداره کل امور مالی.
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور فعال شدن مهد کودک ، صندوق پس انداز ، باشگاه فرهنگی و ورزشی ، وام مسکن و تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتباری و سایر امور رفاهی.
 • تهیه دستورالعملهای انضباطی کارکنان شرکت و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
 • تنظیم و نگهداری پرونده های پرسنلی کارکنان شرکت بر اساس دستورالعملهای مربوطه و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به کارکنان.
 • شرکت در کمیته های مختلف اداری که بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط تشکیل میگردد.
 • مطالعه و بررسی آئین نامه ها و مقررات اداری و ارائه پیشنهادهای لازم.
 • پيشنهاد خط مشي كلي شركت درزمينه هاي امورکارکنان ، رفاه و امور ورزشی پرسنل.
 • تهيه و تدوين آئين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي درزمينه هاي صدوراحکام پرسنلي، رفاهي و بيمه و درمان .
 • تأمين اطلاعات پرسنلي و نگهداري بهنگام كاردكس پرسنلي ( سيستم مكانيزه ) .
 • تأمين اطـلاعات مربوط به پست هاي سازماني بلاتصدي و نگهـداري كاردكس پست هاي سازماني (سيستم مكانيزه ) .
 • تهيه احكام ترفيع ، رتبه ، انتصاب ، اضافات سالانه ، انتقال ، انفصال ، اخراج و تغيير مشخصات شاغل .
 • ثبت احكام ماموريت ها ( داخلي و خارجي ) و مرخصي ها ( استحقاقي ، استعلاجي ، بدون استفاده از حقوق ) در سيستم مكانيزه پرسنلي .
 • تهيه ليست تغييرات حقوقي كاركنان شركت و ارسال آن به امورمالي و ذيحسابي جهت اقدام لازم .
 • اجراي دقيق مقررات انضباطي و همكاري با دادگاه تخلفات اداري و صدور احكام مربوطه براساس آراي صادره .
 • انجام اقدامات لازم به منظور برقراري حقوق بازنشستگي و مستمري بگيري مشمولين سازمان هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي .
 • انجام اقدامات لازم جهت استرداد يا انتقال كسورحق بيمه يا بازنشستگي كاركنان شركت در اجراي مواد 42 ، 58 ، 59 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي و ماده 102 قانون استخدام كشوري و ماده 79 قانون تأمين اجتماعي .
 • انجام اقدامات لازم به منظور بهره مند شدن كاركنان شركت ازتسهيلات ومزاياي وام ها ( مسكن، ضروري و … ) .
 • تأمين ملزومات و وسايل كار مورد نيازكاركنان شركت به منظورحفاظت آنان درمقابل خطرات احتمالي ناشي ازكار و محيط هاي غيربهداشتي .
 • تهيه دستورالعمل هاي مورد نياز در زمينه امور رفاهي ، ورزشی ، بهداشتي و درماني به منظور استفاده كاركنان شركت .
 • ثبت ساعات خروج در سيستم مكانيزه حضور و غياب كاركنان و مطابقت ساعت ورود كاركنان با برگ خروج دريافتي و ثبت ساعت ورود واقعي آنان به شركت دربرگ خروج و سيستم مكانيزه .
 • برنامه ریزی در خصوص امور رفاهی و ورزشی کارکنان و خانواده آنان .
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدارک لازم انواع کالاها، خدمات و تجهیزات مورد نیاز شرکت.
 • برنامه ریزی و ایجاد سیستم نگهداری کالاها، وسایل، لوازم و قطعات یدکی و موارد سوختی خریداری شده و توزیع آنها بین واحدهای متقاضی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر تأمین وسایط نقلیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای شرکت.
 • برگزاری تشریفات مربوطه به انعقاد نهائی قراردادها با همکاری واحدهای ذیربط بر طبق دستورالعمل ها و آئین نامه های معاملاتی شرکت و تمرکز اسناد قرارداد مالی شرکت.
 • برنامه ریزی در خصوص نیاز سنجی آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی و عمومی مربوط به کارکنان و مشاوران شرکت .
 

آیت دهقان معاون اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

 
 • اجرای قوانین ،آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح.
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط.
 • رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات .
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد آنها.
 • ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصلاحی و راهنمایی های فنی به مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
 • شرکت در جلسات متشکله کمیته سرمایه انسانی و امور رفاهی کارکنان
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها و نظارت بر استخدام کارکنان جدید.
 • انجام امور مختلف رفاهی کارکنان و تهیه و پیشنهاد طرح های مربوطه.
 • برنامه ریزی طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی، ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • نظارت بر اجرای امور مربوط به ارتقاءشغلی ،پرداخت فوق العاده ها،اضافه کاری ، کسر کار و .. کارکنان.
 • بررسی وضعیت نیروی انسانی بر اساس الگوی مصوب و پیشنهاد استخدام نیروی جدید یا تغییر شغل و نقل و انتقال نیروهای موجود بوه منظور تامین نیازها در قالب بودجه مصوب.
 • پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح
 • پیگیری ، همکاری و اقدام در انجام آزمون های استخدامی ،مصاحبه تخصصی و تشکیل پرونده استخدامی و پیشنهاد شغل برای کارکنان جدید متناسب با تجربه و تحصیلات و پست های سازمان بلاتصدی.
 • بررسی وضعیت کارکنان قراردادی یا رسمی آزمایشی و استعلام نظر مدیران مستقیم آنان جهت تغییر وضعیت استخدامی آنان و ارائه پیشنهاد به اداره کل منابع انسانی سازمان پس از تصویب ارشدترین مقام اجرایی.
 • کنترل و نظارت حضور و غیاب کارکنان و گواهی انجام کار.
 • صدور احکام مرخصی و ماموریت کارکنان و نگهداری اطلاعات مربوط به آن.
 • صدور معرفی نامه اشتغال جهت ارائه به مراجع ذیربط .
 • بررسی و تشخیص شرایط احراز کارکنان جهت برخورداری کارکنان و خانواده آنان از تسهیلات بهداشت و درمان و کمک هزینه های نقدی و غیر نقدی
 • نظارت بر حسن انجام امور رفاهی و اجتماعی مربوط به پرسنل.
 • نظارت بر سیستم بایگانی پرسنلی و موضوعی و ارائه اطلاعات به مدیران از طریق مراجعه به سوابق و مدارک و پرونده ها .
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان دولت
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی مرتبط با قانون کار در مورد مشمولین شاغل
 • نظارت بر حسن انجام فرایند صدور احکام کارگزینی
 • ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادی اصلاحی و راهنمایی های فنی به مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
 • نظارت بر حسن جریان امور در اداره تحت سرپرستی
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیاران واحدهای تحت سرپرستی
 • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها.
 • اطلاع از نياز واحدها و ادارات.
 • دريافت درخواست ادارات و درصورت موجود نبودن در انبار و ارجاع به كارپرداز جهت خريد.
 • تائيد استعلام بها و شناسايي محصولات و تامين كنندگان كه با نازلترين قيمت و بالاترين كيفيت ارائه خدمت نمايند.
 • نظارت و پيش بيني موجودي انبار
 • بررسي پرداخت ها و فاكتورها به منظور اطمينان يافتن از نوع و كيفيت محصولات خريداري شده
 • هماهنگي و تقسيم كار بين كاركنان حسابداري و كارپردازي و انبار.
 • پيش بيني احتياجات واحد متبوع و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين كارپردازان تحت سرپرستي
 • نظارت بر نحوه ي خريد و كيفيت كالا، كنترل و تاييد اسناد مربوط به اجناس خريداري شده
 • نظارت بر جمع آوري اطلاعات مورد نيازاز فروشندگان لوازم و كالا و هماهنگي با كارپردازان تحت سرپرستي در خريد كالا از فروشنندگاني كن ه از نظنر قيمت و مرغوبيت اجناس مناسب تر مي باشند
 • نظارت بر اخذ درخواست هاي خريد از واحدها و كنترل دستورات صادره و اولويت بندي درخواست ها بر حسب نياز و ضرورت
 • كنترل و راهنمايي كارپردازان نسبت به تحويل كالاي خريداري شده به واحد انبار
 • شركت در جلسات كميسيون معاملات بر حسب ضرورت و دستور كتبي مدير مافوق
 • تشکيل جلسات داخلي با كارپردازان و طرح روش هاي كار و تنظيم گزارش كار آنان
 • نظارت بر تنظيم سند هزينه جهت حسابرسي و صدور چک
 • نظارت بر ارائه خدمات عمومي و پشتيباني به پرسنل شركت با هماهنگي واحدهاي مربوطه
 • همکاري در خصوص واگذاري امور پشتيباني و خدمات عمومي به پيمانکاران خارج از مجموعه
 • كنترل و نظارت بر عملکرد پيمانکاران متولي امور پشتيباني و خدمات عمومي
 • برنامه ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات پشتيباني و كنترل و كاهش هزينه هاي غير ضروري
 • نظارت در امرنقل و انتقال وسايل و لوازم و جمع آوري وسايل غيرقابل استفاده و تحويل آن به انبار با هماهنگي جمعداري اموال شركت
 • بازديد از ادارات و واحدهاي تحت سرپرستي و بررسي و نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومي و پشتيباني
 • همکاري در امور پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي در انجام امور تشريفات، اياب و ذهاب، محل جلسات با هماهنگي اداره روابط عمومي
 • برنامه ريزي، هماهنگي، كنترل و برآورد لوازم و ملزومات با دوام و مصرفي مورد نياز
 • ايجاد و برقراري بانک اطلاعات و سيستم ثبت و نگهداري انبار و اموال
 • برنامه ريزي و نظارت بر سيستم انبارداري و نگهداري كالا و ملزومات با رعايت اصول علمي و صرفه و صلا ح سازمان
 • برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور خدماتي در جهت ارائه سرويس بهتر از طريق واحدهاي تحت سرپرستي و كنترل پيشرفت كارها و عمليات و انجام راهنمايي و هماهنگي واحدها در جهت انجام وظايف محوله در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعملها
 • نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداري ساختمانها، دستگاهها، ماشين آلات، تأسيسات، ابنيه و فضاي سبز و نظافت و نامه رساني و ساير خدمات مورد نياز
 • انجام اقدامات لازم در جهت تأمين قطعات و ماشين آلات، دستگاهها و لوازم و تجهيزات اداري
 • خريد و فروش كالاها و خدمات مورد نياز شركت از طريق برگزاري مناقصه و مزايده و انعقاد قرارداد در موقع لزوم
 • برنامه ريزي و نظارت بر سيستم انبارها به منظور نگهداري اطلاعات كالاها و تجهيزات خريداري شده شركت
 • برنامه ريزي و نظارت بر كليه عمليات و تشريفات برگزاري مناقصه و مزايده
 • برنامه ريزي و نظارت بر سفارش خريد و فروش كالاها و خدمات مورد نياز
طراحی سایت