X

(IATA) یاتا

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در آوریل 1945 در شهر هاوانای كوبا تشكیل و جایگزین انجمن ترافیك هوایی بین المللی گردید كه در سال 1919 به عنوان نخستین سازمان بین المللی خدمات هوایی، در شهر لاهه تشكیل شده بود. یاتا با 57 عضو از 31 كشور جهان، كه عمدتا از اروپا و آمریكای شمالی بودند، كار خود را آغاز كرد و امروزه بیش از 230 شركت هواپیمایی از 140 كشور جهان را در عضویت خود می بیند.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) اتحادیه ی بین المللی شركت های هوایی است كه دفتر آن در مونترال كانادا قرار دارد. رسالت یاتا راهبری صنعت هواپیمایی و كمك به رشد و توسعه ی آن در سطح بین المللی است. یاتا در حدود 230 عضو دارد كه 93 درصد پروازهای برنامه ای را انجام می دهند. یاتا در 150 كشور جهان دارای 101 شعبه است. مدیركل و رئیس هیات مدیره ی یاتا "جییوانی بسیگانی" است.

اعضاء یاتا آن دسته ازشركت‌های هواپیمایی هستند كه پروازهای برنامه‌ای بین المللی انجام می دهند و كشور متبوع شان عضو رسمی ایكائوست. اعضای یاتا یا عضو فعالند یا عضو وابسته كه هر دو گروه حق شركت در جلسات یاتا را دارند، اما فقط اعضای فعال حق رأی دارند.
انجمن حمل و نقل هوایی (اتا) و انجمن حمل و نقل هوایی اروپا (ایتا) از زیر مجموعه های یاتا هستند كه مقر آنها نیز شهر مونترال كاناداست.

  • كمك به رشد و توسعه ی حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، و اقتصادی برای انتفاع عمومی و تشویق بازرگانی هوایی و بررسی مسائل مربوطه
  • همكاری با سازمان هواپیمایی كشوری بین المللی (ایكائو) و دیگر سازمان های بین المللی صنعت هوانوردی برای افزایش یكپارچگی و هماهنگی.
  • فراهم نمودن شرایط همكاری میان شركت های هوایی، كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی فعالیت می كنند.
طراحی سایت