X
 
 

آذر موحدیمعاون توسعه زیرساخت

 
 
 

مصطفی خدایار

 
  • مدیریت شهری بر اساس مبانی شهرسازی
  • مدیریت حمل و نقل مسافر و نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های تاکسیرانی
  • مدیریت و بهره برداری از پارکینگ های شهر فرودگاهی
  • مدیریت و نظارت بر فضای سبز شهر فرودگاهی
  • مدیریت و نظارت بر محاوط و راه های شهر فرودگاهی
  • مدیریت و نظارت بر ناوگان خودروهای شهر فرودگاهی
  • مدیریت بر انظباط شهری
  • مدیریت و کنترل ترافیک شهری
  • مدیریت و نظارت بر چگونگی محیط زیست شهری
  • برنامه ریزی در جهت زیباسازی شهری 
 

احمدرضا بیاتی

 
طراحی سایت