X

سالن‌های استراحت

سالن‌های استراحت

با توجه به اینکه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) همواره سعی در ایجاد تجربه ای مناسب و البته در شأن مسافران محترمی که از این فرودگاه استفاده می نمایند داشته است، رفاه و آسایش مسافران در کلیه مراحل مختلف انجام سفر از طریق این فرودگاه هدف اصلی در کلیه برنامه ریزی ها بوده است. لذا در همین جهت مسافران محترمی که مراحل خروج از کشور را از طریق این فرودگاه انجام می دهند می توانند پس از انجام بازرسی های مربوطه، تحویل بار و دریافت کارت پرواز با ورود به سالن بوردینگ که آخرین سالن خروجی قبل از سوار شدن به هواپیما می باشد، از خدماتی که در این سالن جهت استراحت در حین انتظار برای سوار شدن به هواپیما ارائه می گردد که شامل صندلی های خوابیده، اتاق سیگار، سرویس بهداشتی و فروشگاه های سوغات و اغذیه فروشی نیز استفاده نمایند.

1
2
طراحی سایت