X

فلوچارت واکسیناسیون فلج اطفال زیر 15 سال (ایرانی و غیر ایرانی) پروازهای ورودی/ خروجی به کشور ایران

نکته: دریافت واکسن پولیو برای مسافرین از کشورهای آندمیک پولیو به کشور ایران ارتباطی به سابقه دریافت واکسیناسیون روتین ندارد.

طراحی سایت