طراحی سایت

واحد قرنطینه

واحد قرنطینه

آیکون قرنطینه
انجام جابجایی حیوانات از طریق هواپیما در هنگام تحویل بار و از طریق مسئول مربوط به صدور کارت پرواز انجام می پذیرد، این حیوانات پس از دریافت از مسافرین وارد واحد قرنطینه فرودگاه شده و پس از انجام بررسی های لازم وارد هواپیما می گردند، همچنین مسافرینی ورودی که حیوانات خود را در هنگام سوار شدن به هواپیما در کشور مبداء تحویل مسئولین مربوطه داده اند نیز می بایست پس از انجام مراحل ورود به کشور حیوانات خود هنگام دریافت بار خود از واحد قرنطینه واقع در سالن گمرک غربی ترمینال مسافری دریافت نمایند.
طراحی سایت