X
مسافرین ترانزیت

هر آنچه اتفاق می افتد

هر آنچه اتفاق می افتد

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) غیر از ارائه خدمات به مسافران پروازهای ورودی و خروجی که بصورت مستقیم به مقاصد پروازی مختلف در سطح دنیا رفت و آمد دارند، میزبان مسافرانی که مقصد نهایی سفرشان کشور ایران نبوده و طبق برنامه ریزی های پیش بینی شده از این فرودگاه جهت برقراری ارتباط بین دو یا چند پرواز استفاده می نمانید نیز می باشد. لذا نظر به اینکه مدت زمان توقف این مسافران در فرودگاه مختلف بوده و با توجه به نیاز به مکانی برای استراحت و ارائه خدمات به این مسافران، سالن استراحت واقع در سالن ترانزیت ترمینال جهت استفاده این مسافران پیش بینی گردیده که با راهنمایی مسئولین مربوطه این مسافران وارد این سالن گردیده و مراحل ترانزیت و جابجایی آنها نیز از همین سالن صورت می پذیرد.

طراحی سایت